การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเด็ก

เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

การสร้างประสบการณ์คณิตศาสตร์ให้เด็กนั้นผู้ปกครองต้องอาศัยสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจและต้องอาศัยการวางแผนและเตรียมการให้ดี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของจำนวน การนับตัวเลข ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไป

การที่เด็กจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้แบบเข้าใจง่ายนั้นผู้ปกครองต้องใช้สื่อที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เกี่ยวกับ ปริมาณ จำนวน ตำแหน่ง มิติและเวลา เด็กต้องเริ่มเข้าใจในสัญลักษณ์เหมือนกับการเรียนภาษาพูด ตัวเลขจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่ผู้ปกครองหรือครูต้องพยายามทำให้เด็กเข้าใจ แต่มิใช่ทำให้เด็กจดจำตัวเลขให้ได้ด้วยการท่อง 1-10 หรือเขียนตัวเลขได้แต่ไม่เข้าใจเรื่องจำนวน การทำซ้ำ ๆ โดยใช้สิ่งของใกล้ตัวของจริงให้เด็กนับจับคู่ตัวเลขโดยให้เด็กฝึกทำบ่อย ๆ จนเกิดความแม่นยำจะทำให้จดจำได้นาน ซึ่งผู้ปกครองสามารถทำเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเด็ก

ผู้ปกครองสามารถใช้บัตรภาพจำนวนพร้อมมีตัวเลขกำกับ โดยใช้วิธี คือติดตามฝาผนัง ขั้นบันได เมื่อเวลาเด็กก้าวขึ้น-ลง บันไดเมื่อเห็นสัญลักษณ์หรือภาพตามขั้นบันได เด็กก็จะนับทั้งแบบเรียงลำดับและนับแบบถอยหลัง เช่น 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 เมื่อเราเริ่มต้นจากง่าย ๆ เด็กก็จะเข้าใจในเรื่องจำนวนและตัวเลขแล้วค่อย ๆ เพิ่มความยากให้เด็กตามลำดับ

การจะเรียนรู้ในเรื่องของ การสังเกต เปรียบเทียบ มากกว่า-น้อยกว่า สั้น-ยาว สูง-ต่ำ ใหญ่-เล็ก หนัก-เบา ลำดับเพิ่ม-ลด ปริมาตรมาก-น้อย ซึ่งเรื่องพวกนี้สามารถอาศัยสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็ก มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อเด็กจะได้สามารถเรียนรู้และค้นหาความรู้ ได้จากประสาทสัมผัส เช่นการหยิบจับ สัมผัส ถือ ปริมาณของจำนวนใดจำนวนหนึ่ง เด็กสามารถซึมซับจำนวนได้จากการเห็นและนับจากปริมาณหรือขนาดของจำนวนแต่ละจำนวนที่มีความแตกต่างกันถ้าเรียนจากของจริงใกล้ตัว เด็กจะเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย สนุกสนานและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ แต่อย่าลืมวิธีการที่สำคัญ คือ

1. อดทน และเข้าใจ
2. ส่งเสริม
3. กระตุ้น และรางวัล
4. ทำซ้ำๆ และสม่ำเสมอ

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ bow-tiebooths.com

Releated